02-245-4244   Contact@bpmuscle.com

เกี่ยวกับ BP MUSCLE

กรอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ BP MUSCLE

ภารกิจ (Mission)

        1. มุ่งเน้นการคัดสรรสินค้าคุณภาพดีเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้ารวมถึงการบริการที่รวดเร็วตลอดจนบริการหลังการขายที่ดีที่สุด อาทิเช่น การแสดงความรับผิดชอบสินค้าและบริการใดใดก็ตามที่ความผิดพลาดเกิดขึ้นจากทางบริษัทเป็นผู้ก่อหรืออาจเกี่ยวโยงกับทางบริษัท

        2. มุ่งเน้นการพัฒนาการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ การออกกำลังกายที่ถูกวิธี และให้คำแนะนำในการใช้สินค้ากับลูกค้าอย่างเหมาะสม ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวลูกค้า

        3. มุ่งเน้นการหาตัวแทนจำหน่ายตามท้องที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน เกิดรายได้เสริมและเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าใกล้บ้านลูกค้าทั่วประเทศ

        4. มุ่งเน้นการทำเว็บไซต์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ หาข้อมูลสะดวก รวดเร็ว และเกิดการแชร์ประสบการณ์ในด้านการออกกำลังกาย สุขภาพ ข้อมูลโภชนาการต่างๆ

        5. มุ่งเน้นการเป็นศูนย์รวมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็น อาหารเสริม อุปกรณ์กีฬา ความรู้ต่างๆ

        6. มุ่งเน้นการปกปิดความลับและความปลอดภัยของลูกค้าทุกรายจากการให้บริการต่างๆจากทางเว็บไซต์หลัก

วิสัยทัศน์ (Vision)

        การบริการเป็นเลิศ ลูกค้าคือพระเจ้า เป็นศูนย์รวมอาหารเสริมและอุปกรณ์การออกกำลังกายชั้นนำ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)

1. องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Performance & Utilization)

        การเพิ่มสมรรถนะขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาบุคลากร และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer – Centric Organization)

        การมุ่งเน้นเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer – Centric Organization) ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ และทำความเข้าใจกับพฤติกรรม ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ การเป็นองค์กรที่ส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้เหมาะสมที่สุด ตามหลักการพิจารณาแบบ Value Innovation ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคาเท่านั้น การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ(Customer Royalty) โดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับองค์กร และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

3. บริษัทที่เติบโตอย่างเกื้อกูล (Growth & Ecosystem)

        เป็นบริษัทที่แสวงหาการสร้างงาน การคืนกำไรสู่สังคม การช่วยเหลือสังคม การสร้างโอกาสให้นักกีฬาหรือเยาวชน เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพย์ติดให้มารักการออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ และเราเชื่อเมื่อเยาวชนรักการออกกำลังกาย บุคคลเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักของประเทศชาติเพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

        เน้นการสร้างประโยชน์จากการ Synergy ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างโอกาสในเชิงธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทและคู่ค้า ในภาพรวมได้อย่างดียิ่งขึ้น และวางบทบาทเชิงรุก ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและพัฒนากิจการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถรองรับความท้าทายใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงทำให้บริษัทสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องและได้เปรียบจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

ค่านิยมร่วม (Core Value) ของบริษัท

        Keep going พัฒนาองศ์กรอย่างต่อเนื่องในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ ทันสมัย บริการดีเลิศ มีคุณธรรม

นโยบายราคา

        บริษัทมีนโยบายการตั้งราคาที่เป็นธรรมและคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญโดยไม่ละเลยถึงความรับผิดชอบและความผูกพันต่อการให้บริการในอนาคตและไม่ใช้กลยุทธ์การตัดราคาเพื่อสู้กับคู่แข่งขันที่ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท

        ให้บริการหลังการขายเป็นสำคัญ เนื่องจากบริษัทได้มียอดการสั่งซื้อที่มากกว่าและได้รับประโยชน์จากผู้ผลิตที่ไว้วางใจให้บริษัทเราเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยมีข้อผูกพันธในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ Credit term , Special discount , Free shipping inland

        จากการที่มียอดสั่งซื้อจำนวนที่มาก ทำให้เกิดการประหยัดต่อต้นทุน จึงทำให้เราสามารถรับผิดชอบต่อการบริการหลังการขายและการคืนกำไรสู่สังคมได้ดีกว่า อาทิเช่น การสนับสนุนนักกีฬา การจัดให้มีการแข่งขันเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงได้มีเวทีเข้าประกวด การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามมูลนิธิต่างๆ จ้างพนักงานเพื่อให้เกิดมีการว่าจ้างงานและอื่นๆ

        (Economies of scale) ช่วยให้เกิดความได้เปรียบทางด้านต้นทุนและการตั้งราคาขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มิได้ตั้งราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทสูงกว่าหรือต่ำกว่ามากเกินไปจนเกิดปัญหาให้คู่ค้าหรือคู่แข่งหรือตัวแทนจำหน่ายเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขัน

เคารพทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ เคารพ “คู่ค้า” และ “คู่แข่ง” ทางธุรกิจ

        การปฏิบัติต่อคู่ค้า : อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่ใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน โดยกำหนดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายของบริษัทได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

        การปฏิบัติต่อคู่แข่ง : มีการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรมอย่างมืออาชีพ โดยไม่มีการกระทำในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกันและไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

PRODUCT ADDED TO CART